പ്രോജക്ട് കേസ്

Project case (1)

ടോഗോ സ്റ്റേഡിയം

Project case (2)

ടർഫ് ആൻഡ് റൺവേ

Project case (3)

ജിലിൻ യാൻബിയൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കളിസ്ഥലം

Project case (4)

റൺവേ

Project case (5)

റൺവേ

Project case (6)

ജിം ഫ്ലോറിംഗ്

Project case (7)

ജിം ഫ്ലോറിംഗ്